ในจังหวัดโอซาก้ามีจุดเชื่อมต่อมากมาย ที่คุณสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ฟรี

Osaka_Free_Wi-Fi สามารถใช้ได้ตามอาคารสถานที่ของจังหวัดเป็นส่วนใหญ่, ส่วนร้านค้าต่าง ๆ นั้นจะเป็น Osaka_Free_Wi-Fi_New / Osaka_Free_Wi-Fi_Lite

กรณีลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรส

 • เลือก "การตั้งค่า"

 • แตะ "Wi-Fi" เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi

 • เลือก "Osaka_Free_Wi-Fi",
  "Osaka_Free_Wi-Fi_New" หรือ
  "Osaka_Free_Wi-Fi_Lite"

 • หน้าจอตรวจสอบสิทธิ์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 • แตะ "อินเทอร์เน็ตเป็นที่นี่."

 • กดปุ่ม "ลงทะเบียนด้วยอีเมลแอดเดรส"

 • ใส่อีเมลแอดเดรส แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียนชั่วคราว”

 • ยืนยันอีเมลแอดเดรสที่แสดงขึ้นมา แล้วกดปุ่ม "ส่ง"

 • ข้อความตอบรับการลงทะเบียนชั่วคราวจะถูกส่งไปยังอีเมลแอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้

 • หลังจากลงทะเบียนชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ URL ที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดรส

 • เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

 • มาใช้ Osaka Enjoy Rally กันนะ

กรณีใช้บัญชี SNS

 • เลือก "การตั้งค่า"

 • แตะ "Wi-Fi" เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi

 • เลือก "Osaka_Free_Wi-Fi",
  "Osaka_Free_Wi-Fi_New" หรือ
  "Osaka_Free_Wi-Fi_Lite"

 • หน้าจอตรวจสอบสิทธิ์จะเริ่มโดยอัตโนมัติ

 • แตะ "อินเทอร์เน็ตเป็นที่นี่."

 • กดปุ่มบัญชี SNS ที่ใช้งาน

 • ป้อนข้อมูลบัญชีบนหน้าจอ SNS ที่เลือก

 • มาใช้ Osaka Enjoy Rally กันนะ

TOP

(ข่าวประชาสัมพันธ์) เรื่อง การยกเลิกบริการ Osaka_Free_Wi-Fi ในสถานีรถไฟและสนามบินนานาชาติคันไซ

เนื่องจากจะมีการถอด Wi-Fi ของบริษัท NTT Docomo ที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟและสนามบินนานาชาติคันไซ อาคารผู้โดยสาร 1 ออก ดังนั้น “Osaka_Free_Wi-Fi”
ที่ใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อของบริษัทดังกล่าวให้บริการเครือข่ายแลนไร้สายสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในอาคารสถานีตามรายละเอียดด้านล่างนี้ต้องสิ้นสุดลง สำหรับการให้บริการในจุดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 เป็นต้นไป

รายละเอียด
 1. วันสิ้นสุดการให้บริการ : 31 มีนาคม 2023

2. จุดที่ยกเลิกการให้บริการ :
〇 สถานีรถไฟ
Osaka Metro Co., Ltd. (โอซาก้า เมโทร), Kintetsu Railway Co., Ltd. , Keihan Electric Railway Co.,Ltd., และ Nankai Electric Railway Co., Ltd. ยกเลิกทุกสถานีที่ให้บริการ Osaka_Free_Wi-Fi

〇 สนามบินนานาชาติคันไซ
อาคารผู้โดยสาร 1

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ